SEK
SvenskaSvenska
1

Certifikat som bekräftar att detta dokument följer lagen

Användarvillkor för onlinebutik
                        §1 Grundläggande definitioner


                        §2 Allmänna bestämmelser                        §3 Villkor för tillhandahållande av tjänster

                        §4 Avtalsvillkor
                        §5 Orderexekvering
                        §6 Leverans


                        §7 Betalningsmetoder                        §8 Garanti
                        §9 Uttag                        §10 Procedur för behandling av klagomål                        §11 Ansvar


                        §12 Utomrättsliga metoder för att behandla klagomål och driva anspråk

                        §13 Bestämmelser om företagare                        §14 Slutbestämmelser                        Introduktion

                        Bästa kund, dessa villkor reglerar sättet att ingå försäljningsavtal via ovannämnda internetwebbplats, tillhandahåller reglerna för genomförandet av dessa avtal, inklusive leveransen , rättigheter och skyldigheter som följer av tillämplig lag, och förfarandet för att frånträda avtalet, och behandling av klagomål. Dessa villkor består av följande fyra huvuddelar:

                        1. § 1 till 3 inkluderar allmänna regler i dessa villkor;

                        2. § 4 till 7 inkluderar beskrivningen av anskaffningsprocessen för varor/tjänster;

                        3. § 8 till 12 inkluderar bestämmelserna om att finna Varor/Tjänster defekta och rätten att frånträda avtalet;

                        4. § 13 till 14 inkluderar de återstående bestämmelserna.

                        §1 Grundläggande definitioner

                        1. Onlinebutik – https://easyparts.online/index.php

                        2. Säljare –  Aparts Group Brzezowski Ożóg Spółka Komandytowa. NIP: 8831858913  KRS 0000984645  REGON 363005542

                        3. Säljarens adress – varje gång villkoren nämner säljarens adress betyder det följande data:

                        1. sätet: ul Główna 34, 55-093 Bielawa ,
                        2. e-postadress: info@easyparts.online, +48 721889998

                        1. Kund – en fysisk person med full rättskapacitet och, i fall som föreskrivs i allmänt tillämplig lag, även en fysisk person med begränsad rättskapacitet, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk person som har tillerkänts rättskapacitet enligt lagen, som har slutit eller avser att sluta ett försäljningsavtal.
                        2. Konsument – art. 221 i civillagen: en fysisk person som utför en rättshandling som inte är direkt relaterad till deras verksamhet eller yrkesverksamhet tillsammans med säljaren.
                        3. Försäljningsavtal – ett avtal om försäljning av en produkt placerad på webbplatsen för ovannämnda onlinebutik, som ingås eller ingås mellan kunden och säljaren via online butik.
                        4. Varor – en produkt, materiella varor köpta av kunden via onlinebutiken.
                        5. Beställ – Kundens avsiktsförklaring gjord via onlinebutiken, med angivande av: typen och kvantiteten av varor som erbjuds av onlinebutiken vid tidpunkten för beställningen, betalningsmetod, Varuleveransmetod, platsen för överlämnandet av varorna och kundens data.
                        6. Beställningsformulär – en elektronisk tjänst, en blankett på ett elektroniskt lagringsmedium som finns tillgängligt i Onlinebutiken, som tillåter att lägga och utföra Beställningen med sådana funktioner som bl.a. lägga till produkter i en elektronisk korg och specificera villkoren för försäljningsavtalet, såsom leverans- och betalningssätt.
                        7. Utförandetid för beställning – tidpunkt då beställningen som lagts av onlinebutikskunden kommer att slutföras, packas, förseglas av säljaren och vidarebefordras för att levereras i det leveransformulär som valts av kunden.
                        8. En arbetsdag – en dag från måndag till fredag, exklusive helgdagar.
                        9. Lag om konsumenträttigheter – lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 (Journal of Laws of 2014, punkt 827, med ändringar).

                        §2 Allmänna bestämmelser

                        1. Säljaren uppger att de följer alla erforderliga regler för Kundernas personuppgiftsskydd som föreskrivs bland annat i lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997 (konsoliderad text av Journal of Laws från 2015, punkt 2135 med ändringar). Kunden ger sitt samtycke till att Säljaren samlar in, lagrar och behandlar personuppgifter uteslutande för ändamål som är direkt relaterade till utförandet av Tjänsten eller leverans av varor som beställts i Online Butik. Detaljerade villkor för insamling, bearbetning och skydd av personuppgifter av Säljaren anges i Onlinebutikens "Sekretesspolicy".
                        2. När kunden lägger beställningar i butiken har kunden möjlighet att läsa villkoren och acceptera innehållet i det här dokumentet genom att markera en lämplig ruta i formuläret. Godkännande av villkoren krävs för att utföra order. Vi informerar om att ingående av försäljningsavtalet via Internet och accepterande av användarvillkoren innebär en skyldighet att betala för de beställda varorna.
                        3. Dataadministratören använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skydd av personuppgifter som är kompetenta för de hot och kategorier av data som skyddas. Framför allt skyddar Dataadministratör data från delas, tas bort, bearbetas, försvinner, ändras, skadas eller går sönder av obehöriga. En detaljerad skyddsomfattning har reglerats i enlighet med kraven i personuppgiftsskyddspolicyn (säkerhetspolicy, villkor för skydd av personuppgifter, IT-system hanteringsinstruktioner).
                        4. Varje person vars data behandlas har rätt att:

                        1. övervaka och kontrollera behandlingen av personuppgifter, för vilka säljaren har en samling data från kunder i ovan nämnda butik;
                        2. skaffa detaljerad information om en sådan insamling av data finns och underhålls av säljaren;
                        3. bestämma dataadministratören, dess adress, säte, namn och, när administratören är en fysisk person, bestämma deras för- och efternamn, samt deras adress bosättning;
                        4. skaffa information om syftet, omfattningen, metoden, tidpunkten för bearbetning av data som ingår i en sådan samling;
                        5. skaffa information i en allmänt uppfattad form av innehåll av sådan data;
                        6. ta reda på källan till data relaterade till en sådan person, såvida inte dataadministratören är skyldig att hålla den hemlig som konfidentiell information eller yrkeshemlighet
                        7. begära att personuppgifter kompletteras, uppdateras, korrigeras, tillfälligt avbryts eller raderas om de är ofullständiga, inaktuella, osanna eller har samlats in på ett sätt som bryter mot lagen, eller behövs inte längre för det ändamål för vilket det samlades in.

                        1. I enlighet med punkt 6 har Kunden rätt att få tillgång till innehållet i behandlade personuppgifter, korrigera det och begära att det tas bort. Personuppgiftsadministratören är skyldig att komplettera, uppdatera, korrigera, tillfälligt avbryta eller permanent stoppa behandlingen av uppgifter eller ta bort dem från samlingen på plats och omedelbart efter att en sådan begäran har rapporterats, om inte begäran avser personuppgifter som kompletteras, uppdateras eller rättas på det sätt som anges i separata lagbestämmelser, inklusive lagen.
                        2. I processen att slutföra beställningen ger kunden sitt samtycke till att personuppgifter samlas in och behandlas av säljaren, enligt personuppgiftslagen av den 29 augusti 1997 (Journal of Laws 2014.1182 konsoliderad text). Data kan lämnas till en annan enhet endast i en situation som krävs enligt lag eller som är nödvändig för att utföra den gjorda beställningen.
                        3. Kunden kan ge sitt samtycke till att ta emot elektronisk marknadsföring och kommersiell information från Säljaren genom att prenumerera på NYHETSBREV.
                        4. Kunden som använder Säljarens Tjänster som utförs via Online Shop är skyldig att följa dessa Allmänna Villkor i den utsträckning som är nödvändig för att utföra den gjorda beställningen och är inte oförenlig med tillämplig lag och reglerna för socialt uppförande.
                        5. Säljaren av onlinebutiken uppger att varor som är tillgängliga och säljs i säljarens onlinebutik är nya, användbara, säkra och fria från fysiska eller juridiska defekter. Egenskaperna för varorna överensstämmer helt med de som presenteras och beskrivs på webbshopens webbplats.
                        6. Säljaren utför beställningarna på Polens territorium och de som lagts av konsumenterna i Europa och även, efter att tidigare ha fastställt leveransvillkor, i andra länder.
                        7. Alla varor som är tillgängliga för försäljning i onlinebutiken har införts lagligt på den polska marknaden, på ett sätt som överensstämmer med bestämmelserna i lag. Information om varorna placerad på Webbplatsen för onlinebutiken är en inbjudan att ingå ett avtal enligt artikel 71 i lagen i civillagen av den 23 april 1964.
                        8. Alla priser på produkter/varor/tjänster presenteras på webbutikens webbplats i eurovaluta som bruttopriser inklusive moms, tullavgifter och andra delar som åläggs enligt lag .
                        9. VARNING: Priserna som anges på webbshopens webbplats inkluderar inte fraktkostnader, som tillkommer när kunden väljer leveranssätt för de beställda varorna.

                        §3 Villkor för tillhandahållande av tjänster

                        1. Denna onlinebutik tillhandahåller elektroniska tjänster, och villkoret för att ingå avtalet är i första hand att fylla i onlinebeställningsformuläret för att ingå försäljningsavtalet. Ingående av avtalet är frivilligt.
                        2. Ett tjänsteavtal ingås elektroniskt genom att tillåta onlinebutikens kund att fylla i beställningsformuläret, avtalet ingås för den tid som bestäms vid den tidpunkt då Kunden börjar fylla i formuläret och avslutas när formuläret slutar fyllas i eller när ett ifyllt formulär skickas till säljaren. Processen för att fylla i beställningsformuläret är organiserad på ett sådant sätt att låta varje kund läsa formuläret innan han fattar ett beslut om att ingå avtalet eller ändra det.
                        3. Tjänsten som anges i punkt 1 utförs kostnadsfritt, men den kan kräva tillgång till Internet.
                        4. Elektroniska beställningar kan göras 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
                        5. När ett köp slutförs, markerar kunden den korrekta beställningsrutan med följande alternativ: do realizacji zamówienia” (”Jag ger mitt samtycke till att butiken behandlar mina personuppgifter som ingår i beställningsformuläret för de ändamål och inom den omfattning som krävs för att utföra beställningen”), vilket är nödvändigt för att ingå avtalet. Tillhandahållande av dina personuppgifter är nödvändigt för att göra en beställning och underlåtenheten att tillhandahålla personuppgifter kommer att vara likvärdig med att frånträda avtalet.
                        6. I enlighet med artikel 8 § 2 i GDPR vidtar administratören, med hänsyn till tillgänglig teknik, rimliga åtgärder för att verifiera om en person med föräldrars vårdnad eller tar hand om ett barn (under 13 år) har gett sitt samtycke eller godkänt det.
                        7. Kundens kostnader relaterade till Internetåtkomst och dataöverföring ådras uteslutande av Kunden i enlighet med prislistan för Kundens tjänsteleverantör, med vilken Kunden har ingått en kontrakt för tillhandahållande av Internettjänster.

                        §4 Avtalsvillkor

                        1. För att ingå ett Försäljningsavtal som är giltigt och bindande för parterna, beslutar Kunden, i enlighet med det presenterade erbjudandet från Onlinebutiken, om kvantiteten av Varor som de har för avsikt att köpa och, om möjligt, specificerar egenskaperna hos den beställda Produkten och dess specifikation. Vid val av Varor fyller Kunden i ett beställningsformulär på Internet och tillhandahåller däri alla uppgifter som krävs för att Säljaren ska kunna utföra beställningen, som t.ex. kvantiteten, leveransadress och betalningssätt, baserat på meddelanden som visas för kunden och information tillgänglig på webbplatsen och inkluderad i dessa villkor.
                        2. Att registrera ett kundkonto i onlinebutiken är frivilligt och kostnadsfritt.
                        3. Om säljaren skapar en möjlighet att beställa varor med sådana egenskaper att de skräddarsys på Kundens individuella begäran, skickar Kunden en onlinebeställningsblankett med information som behövs för att skapa Varorna, det vill säga text, grafik, mått etc. i enlighet med teknisk specifikation som ingår i Varubeskrivningen, eller väljer en korrekt specifikation bland varianterna av möjliga varukonfigurationer som är tillgängliga från säljaren.
                        4. Omedelbart efter att Säljaren mottagit beställningen skickar Säljaren elektroniskt till Kunden, till den e-postadress som angetts vid beställningen, ett uttalande som bekräftar beställningen, vilket samtidigt också är en beställning godkännande. Vid tidpunkten för mottagandet av meddelandet av Kunden ingicks försäljningsavtalet.
                        5. Ett meddelande inklusive beställningssammanfattningen och bekräftelsen inkluderar alla tidigare uppgjorda villkor i försäljningsavtalet, särskilt kvantiteten och typen av de beställda varorna, deras specifikation i händelse av beställning av varor av individuellt valda egenskaper specificerade av Kund till onlinebutiken, det totala beloppet som ska betalas (uttryckt i polska zloty) med fraktkostnaderna och beloppet för beviljade rabatter (om tillämpligt).
                        6. Om kunden har fler rabatter från flera källor/specialpriserbjudanden att använda, kan de kombineras endast när det uttryckligen anges i rabattvillkoren. Om det inte finns information om hur olika rabatter/specialpriserbjudanden kan kombineras, kan endast ett rabatt-/specialpriserbjudande gälla för ett köp.

                        §5 Orderexekvering

                        1. Säljaren utför rättvist kundorder i den ordning de tas emot, eftersom varje beställning är viktig och vi behandlar den som en prioritet!
                        2. Beställningsutförandetiden för en enskild kund är 1 till 5 arbetsdagar räknat från dagen då beställningen skickades av kunden. När det gäller produkter markerad som tillgänglig på begäran, leveranstiden anges på produktsidan. Utförandetiden för order inkluderar mestadels den tid som behövs för att förbereda ordern (orderplockning och packning, inlämnande av paketet till kuriren och, i utvalda fall, tillverkning av varor). Orderns utförandetid beror på leveransmetoden, som kan ändras beroende på vilket transportmedel som kunden angett.
                        3. l händelse av särskilda omständigheter eller om det är omöjligt att utföra ordern inom den tid som anges i punkt 2, ska Säljaren omedelbart kontakta Kunden för att komma överens om ytterligare åtgärder som ska vidtas för att fastställa en annan beställningens utförandetid eller ändring av leveransmetoden.

                        §6 Leverans

                        1. Varor levereras via Poczta Polskas operatör eller ett budfirma (GLS) eller på annat sätt som accepteras av parterna och som inte medför alltför höga eller omotiverade kostnader för Säljaren och Kunden.
                        2. De beställda varorna levereras enligt valt av kunden, antingen direkt till kundens adress som anges i onlineformuläret för den gjorda beställningen och bekräftas av kunden som leveransadress, eller så kan de hämtas ut personligen från personlig insamling, på den adress som anges när beställningen görs.
                        3. Varor är alltid förpackade på ett sätt som passar deras egenskaper, på ett sätt som förhindrar att de skadas, försvinner eller förstörs under transport.
                        4. Kunden informeras löpande om leveranskostnaderna – de presenteras när Kunden fyller i onlinebeställningsformuläret. Mängden fraktkostnader beror på vilket land beställningen ska skickas till, mängden beställda varor, deras vikt och paketförsändningsmetoden.

                        §7 Betalningsmetoder

                        1. Säljaren tillåter att Kunden betalar för de beställda Varorna i form av förskottsbetalning till bankkontot med följande nummer:

                        Aparts Group Spółka Komandytowa

                        PL68 1090 2590 0000 0001 4357 4778 EUR


                        1. Elektronisk betalning med kreditkort (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) eller via banköverföring inom elektronisk bank, via en onlinebetalning service – PayU, PayPal, Przelewy24.
                        2. Kontant vid hämtning av beställda varor (förskottsbetalning) – kunden betalar till kuriren samtidigt som den tar emot beställda varor levererade via budfirma på den adress som kunden angett i beställningen.
                        3. Säljaren dokumenterar försäljningen av varor i enlighet med kundens begäran – med ett kvitto eller en momsfaktura. Köpbeviset i form av ett kvitto eller en momsfaktura levereras till kunden tillsammans med de beställda varorna. Säljaren kan utfärda momsfakturor på alla varor som beställts i onlinebutiken.

                        §8 Garanti

                        1. Leverans av varor som utförs inom garantin kommer att utföras på Säljarens kostnad.
                        2. Säljaren är ansvarig baserat på garanti om defekten upptäcks tidigare än två år från den dag då varorna släpptes till konsumenten. Säljaren är ansvarig gentemot konsumenten om , vid tidpunkten för frisläppandet var konsumentvarorna oförenliga med avtalet eller har fysiska eller juridiska defekter. Säljaren ansvarar för att konsumentvarorna inte överensstämmer med avtalet om en sådan bristande överensstämmelse upptäcks tidigare än två år efter att dessa släpptes. Varor till Köparen. Vid utbyte av Varorna räknas dock denna tidsfrist på nytt. Ett fysiskt defekt innebär att den sålda varan är oförenlig med avtalet . I synnerhet är en såld vara oförenlig med avtalet, om:

                        1. det saknar egenskaper som en produkt av denna typ bör ha för det ändamål som anges i avtalet eller till följd av omständigheter eller dess avsedda användning;
                        2. det saknar egenskaper vars existens säkerställts av säljaren, även genom att presentera ett prov eller en modell;
                        3. det kan inte användas för de syften som Köparen informerade Säljaren om när avtalet ingicks, och Säljaren gjorde inga reservationer för en sådan avsedd användning av varan
                        4. den lämnades till köparen ofullständig.

                        1. Defekter i varor ska rapporteras genom att informationen skickas elektroniskt till säljarens e-postadress, eller skriftligen på säljarens postadress (se §1 punkt 3:  ;Säljarens adress). Om konsumenten upplever svårigheter och inte vet hur rapporten om defekter på Varorna ska konstrueras, kan en sådan rapport skickas, till exempel, i formen som utgör bilaga nr 2 till dessa villkor, som endast tjänar till att effektivisera klagomålsprocessen, betyder det inte att det är en obligatorisk modell som ska användas för att ett klagomål ska lyckas.
                        2. Om det är nödvändigt för en korrekt utvärdering av fysiska defekter hos varor, på säljarens begäran och efter första överenskommelser med säljaren, ska varorna levereras till säljarens säte ( se §1 punkt 3: Säljarens adress), endast när produktens egenskaper tillåter det.
                        3. Säljaren svarar omedelbart på Konsumentens rapport, dock senast inom 14 kalenderdagar från dagen för mottagandet av en sådan rapport. Underlåtenhet att behandla rapporten inom en angiven deadline motsvarar att anse att klagomålet är berättigat och acceptera det av säljaren.
                        4. Säljaren står för kostnaderna för hämtning av Varorna, leverans, borttagning av defekten/defekten och ersättning av Varorna med nya.

                        §9 Uttag

                        1. I enlighet med bestämmelserna i lag, kunden som är en konsument enligt artikel 27 i lagen av den 30 maj 2014(Journal of Laws of 2014, punkt 827, med ändringar) om konsumenträttigheter, har rätt att frånträda avtalet som ingåtts på distans, utan att ange skäl.
                        2. Rätten att frånträda avtalet gäller inom 14 kalenderdagar från det ögonblick då Kunden som samtidigt är Konsument förvärvar äganderätten till Varorna, eller av en tredje part som anges av en sådan kund, annan än transportören.
                        3. När Kunden som är Konsument frånträder avtalet anses ett sådant avtal inte ingås och Konsumenten är befriad från alla skyldigheter. Allt som parterna har ömsesidigt tillhandahålls för varandra ska återlämnas oförändrade, om inte ändringen var nödvändig i den ordinarie verksamheten. Återlämnandet ska ske omedelbart och senast inom fjorton dagar.
                        4. Kunden som är Konsument kan frånträda avtalet genom att göra ett uttalande med ett onlineformulär som utgör Bilaga nr 1 till dessa Allmänna Villkor, skicka det elektroniskt eller via posta till Säljarens postadress, som valts av Kunden Bilaga nr 1 kan endast tjäna som hjälp vid frånträde av avtalet, och det är inte en modell nödvändig för att utöva rätten att frånträda avtalet Kunden kan använda den men det är inte nödvändigt. Ett framgångsrikt återkallande kräver att Kunden endast skickar uttalandet skriftligen till Säljarens adress.
                        5. För att hålla den tidsfrist som fastställts i punkt 2 räcker det att skicka in Kundens utlåtande om frånträde från avtalet före en sådan tidsfrist.
                        6. Säljaren ska omedelbart bekräfta för kunden att uttalandet om frånträdande från avtalet och korrekt information har mottagits och ska informera om ytterligare åtgärder som ska vidtas, inklusive returen metod för varorna och, om det behövs, svara på alla frågor.
                        7. Inom 14 kalenderdagar från dagen efter mottagandet av kundens utlåtande om frånträdande av avtalet, ska Säljaren omedelbart återbetala till kunden alla betalningar som denne har gjort, inklusive kostnaderna Säljaren ska returnera alla betalningar med användning av samma betalningsmetod som används av kunden, såvida inte kunden uttryckligen samtycker till att få betalningar returnerade med användning av en annan betalningsmetod som inte medför några kostnader för dem.
                        8. Om säljaren efter att ha mottagit kundens medgivande inte förbinder sig att hämta varorna från kunden, kan säljaren avstå från att returnera de mottagna betalningarna, inklusive kostnaderna för produkten leverans, tills tidpunkten för mottagande av varorna tillbaka eller att kunden lämnar in beviset/bekräftelsen på att varorna har skickats tillbaka, beroende på vad som inträffar först.
                        9. Kunden ska omedelbart returnera produkterna till Säljaren eller till en av Säljaren auktoriserad person, senast inom 14 kalenderdagar från den dag då Kunden frånträdde avtal, såvida inte Säljaren erbjuder sig att hämta ut Varorna själv. För att hålla tidsfristen räcker det att skicka tillbaka Varorna innan deadline.
                        10. Kunden som är en Konsument står endast för de direkta kostnaderna för returen av varor.
                        11. En konsument har rätt att frånträda avtalet som ingåtts på distans utan att ange någon anledning och utan att täcka kostnaderna, med undantag för de kostnader som anges i art. 33, art. 34 i konsumentlagen.
                        12. Varorna ska levereras till säljarens adress (se §1 punkt 3.: "Säljarens adress" ).
                        13. Konsumenten är ansvarig för att minska värdet på  produkter som härrör från att använda dessa produkter på ett sätt som går utöver åtgärder som är nödvändiga för att fastställa varornas karaktär, egenskaper och funktion. Det betyder att köparen har rätt att utvärdera och kontrollera varorna, men endast på ett sätt som skulle vara möjligt i en tegelbutik (kontrollera om den är komplett och dess tekniska parametrar), eftersom Konsumenten normalt inte kan använda produkterna, annars kan Konsumenten i händelse av frånträde från avtalet debiteras med extra kostnader relaterade till minskningen av produktvärdet.
                        14. Rätten att frånträda avtalet gäller inte för kunden i förhållande till avtal som anges i art. 38 i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter, i följande situationer, bland annat:

                        1. avseende tillhandahållande av tjänster, om företagaren helt och hållet tillhandahållit tjänsten med uttryckligt samtycke från Konsumenten, som har informerats före tillhandahållandet av tjänsten att efter tillhandahållandet av tjänsten av företagaren , förlorar Konsumenten rätten att frånträda avtalet;
                        2. där priset eller ersättningen beror på fluktuationer på finansmarknaden som ligger utanför företagarens kontroll och som kan inträffa före tidsfristen för frånträdande av avtalet
                        3. där föremålet för bestämmelsen är en oförtillverkad produkt tillverkad i enlighet med konsumentens specifikation eller avsedd för att tillfredsställa dennes individuella behov
                        4. där föremålet för bestämmelsen är en produkt som lätt går sönder eller kan användas inom en kort tidsperiod;
                        5. där föremålet för bestämmelsen är en produkt som levereras i en förseglad förpackning som inte kan returneras efter att förpackningen öppnats för hälsa eller hygien skäl, om paketet öppnades efter leveransen;
                        6. i vars föremål för bestämmelsen är produkter som efter leveransen förblir oskiljaktigt förbundna med andra produkter på grund av sin karaktär.

                        §10 Procedur för behandling av klagomål

                        1. För att kunna lämna in ett klagomål på rätt sätt bör kunden tillhandahålla sina uppgifter såsom: för- och efternamn eller företagsnamn, bostadsadress eller företagets sätesadress och e-postadressen, objektet reklamationsnummer, beställningsnummer om möjligt, med angivande av den period som reklamationen täcker och omständigheter som motiverar reklamationen (beskriver vad reklamationen avser), och eventuellt de egenskaper som de beställda varorna saknar och som enligt Säljarens påstående eller representationsmetod för varorna bör de ha.
                        2. Om kunden är en konsument kan de begära att varorna ersätts med varor som är fria från defekter, istället för att, som säljaren föreslår, få defekten borttagen, eller begära att defekten tas bort, istället för att ersätta varorna, såvida inte den metod som kunden valt är omöjlig eller skulle medföra alltför höga kostnader jämfört med den metod som säljaren föreslagit. Bedömningen av det alltför höga kostnadsbeloppet inkluderar värdet av en produkt utan defekter, typen och innebörden av det upptäckta felet, och även de olägenheter som Kunden kan uppleva vid den andra formen av avräkning.
                        3. Om inte annat föreskrivs är företagaren skyldig att svara på konsumentens klagomål inom 14 dagar från dagen för mottagandet av klagomålet. Om företagaren underlåter att svara på klagomålet inom angiven tidsfrist ovan anses klagomålet bifallas. Företagaren ger konsumenten sitt svar skriftligt eller på annat hållbart medium (t.ex. USB-minne eller CD/DVD, som svar på klagomålet.)" 
                        4. Om klagomålet inte behandlas inom den angivna tidsfristen, ska det anses accepterat av Säljaren. Kravet angående frånträdande av avtalet, om det inte behandlas inom tidsfristen , motsvarar inte godkännandet av det inlämnade klagomålet.

                        §11 Ansvar

                        1. Genom att publicera eller dela möjligt innehåll sprider kunden frivilligt sådant innehåll. Säljaren är inte en innehållsleverantör och identifierar sig inte på något sätt med sådant innehåll; säljaren är endast en enhet som tillhandahåller teleinformationsresurser. Kunden uppger att:

                        1. de är behöriga att använda och dela innehållet i författarens ekonomiska rättigheter, industriella äganderätter eller närstående rättigheter som publicerats av dem;
                        2. publicering och delning av personuppgifter, bild, information om andra personer än kunden vid tillhandahållande av tjänster skedde i enlighet med lag och frivilligt, med samtycke från ägarna av innehåll som de hänför sig till;
                        3. de accepterar andra kunders och säljarens tillgång till information, data, bilder och annat innehåll som lagts upp av dem och tillåter säljaren att använda sådan information, data, bilder och innehåll utan kostnad;
                        4. ger sitt samtycke till utarbetandet av studier, modifieringar och tolkningar av verk enligt lagen om upphovsrätt och närstående rättigheter.

                        1. Kunden har inte behörighet att:

                        1. lägga upp personuppgifter från tredje part, sprida någons bild utan erforderligt samtycke eller samtycke från den tredje part som dessa uppgifter avser
                        2. lägg upp reklam och/eller marknadsföringsinnehåll som inte är förenligt med syftet med butikens verksamhet.
                         1. Det är förbjudet för kunden att publicera innehåll som kan, i synnerhet:

                         1. syftar på att göra intrång i tredje parts personliga rättigheter;
                         2. läggas upp eller anses vara postad i ond tro;
                         3. kränker tredje parts rättigheter, upphovsrätter, närstående rättigheter, industriella äganderätter, företagshemligheter eller rättigheter som omfattas av sekretessklausulen, särskilt beskrivna som hemliga eller topphemliga;
                         4. läggas ut som förolämpande eller utgör ett hot riktat mot andra människor, uttalanden vanligen anses stötande, t.ex. vulgarism;
                         5. ingripa i säljarens legitima intresse;
                         6. skickas eller publiceras inom webbshoppens funktion som oönskad kommersiell information (spam) );
                         7. på något annat sätt bryter mot goda seder, tillämpliga lagar, sociala och moraliska normer.

                         1. När en tredje part, en auktoriserad eller offentlig myndighet får ett meddelande förbehåller sig Säljaren rätten att ändra eller ta bort innehållet som lagts upp av Kunden i den situation då den hävdas att sådant innehåll kan utgöra en överträdelse av dessa villkor eller tillämpliga lagbestämmelser. Säljaren kontrollerar inte det upplagda innehållet fortlöpande.
                         2. Kunden ska ägna särskild uppmärksamhet åt följande bestämmelser i dessa villkor:

                         1. § 2 punkt 3, 8, 10 och 11
                         2. § 3 punkt 5 och 6
                         3. § 4 punkt 1
                         4. § 7 punkt 4
                         5. § 8 punkt 2, 3
                         6. § 9 punkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 och 13
                         7. § 12 – hela avsnittet

                         1. De listade bestämmelserna i villkoren som ingår i punkt 7 och som anges som de av särskild betydelse är endast avsedda att tillåta kunden att tydligt förstå dessa regler. hur anser den att de återstående reglerna som ingår i dessa villkor och som inte anges i punkt 7 a till g är mindre viktiga.

                         § 12 Utomrättsliga metoder för att behandla klagomål och driva anspråk

                         1. Information om utomrättsliga metoder för att behandla klagomål och driva anspråk, såväl som principerna för åtkomst till dessa procedurer finns tillgänglig på platserna och på Internetwebbplatserna för distriktskonsument (stad) förespråkare, sociala organisationer vars lagstadgade uppgifter inkluderar konsumentskydd, provinsinspektioner för handelsinspektioner och på följande adresser till Office of Competition and Consumer Protection: www.uokik.gov. pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
                         2. Konsumenten, har bland annat följande möjligheter att använda utomrättsliga metoder för att behandla klagomål och driva anspråk:
                         3. att vända sig till provinsens handelsinspektion med en ansökan om att inleda medlingsförfaranden för att lösa tvisten i godo.
                         4. att vända sig till en permanent skiljedomsdomstol som agerar av provinsens handelsinspektion med en ansökan om att lösa tvisten som härrör från det ingångna avtalet, adress: www.uokik.gov. pl/wazne_adresy.php
                         5. be om kostnadsfri juridisk hjälp, t.ex. från Consumers' Federation – deras webbplats: www.federacjakonsumentow.org.pl
                         6. Gränsöverskridande tvister kan lösas med hjälp av European Consumer Centre Network. Adresser till dessa institutioner finns tillgängliga på European Consumer Centres webbplats www.konsument.gov.pl
                         7. En konsument kan också använda plattformen för onlinetvistlösning (ODR-plattform), i enlighet med Europaparlamentets och rådets (EU) förordning nr 524 /2013 av den 21 maj 2013 om onlinetvistlösning för konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG (förordning om konsumentförordning) tillgänglig på: http : ;https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home. show&lng=PL
                         8. Det är frivilligt att använda utomrättsliga metoder för att behandla klagomål och driva anspråk; det kan endast ske när båda parter i tvisten (säljaren och köparen) är överens om att använda sådana metoder.

                         § 13 BESTEMMELSER OM ENTREPRENÖRER

                            1. Regler och bestämmelser i detta avsnitt 13 gäller exklusivt till kunder och tjänstanvändare som inte är konsumenter.
                            2. Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet som ingåtts med Kunden som inte är konsument inom 14 kalenderdagar från dagen för avtalets ingående. Frånträde från försäljningen avtalet kan utövas utan att ange skäl och ska inte generera några anspråk från Kunden som inte är konsument gentemot säljaren.
                            3. I fall av kunder som inte är tjänsteanvändare och samtidigt inte är konsumenter, kan tjänsteleverantören säga upp avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster med omedelbar verkan även utan att ange skäl, under förutsättning att tjänsteleverantören har skickat ett lämpligt utlåtande till kunden.
                            4. Säljaren har rätt att begränsa tillgängliga betalningsmetoder till flera eller endast en av dem, tillämpliga på specifika eller alla varor. Säljaren kan kräva förskottsbetalning delvis eller i sin helhet, oavsett vald betalningsmetod och det faktum att ett försäljningsavtal ingicks.
                            5. Risken för oavsiktlig förlust eller skada på produkten överförs till köparen i det ögonblick då säljaren lämnar in den beställda produkten till kuriren. beställd produkt till kuriren, förvärvar även Kunden som inte är konsument alla fördelar och bördor relaterade till produkten. I sådant fall ska Säljaren inte hållas ansvarig för någon förlust, defekt, skada från det att produkten accepterats av kuriren till tidpunkten för produktöverföringen till Kunden.
                            6. Kunden som inte är konsument ska vara skyldig att undersöka paketet vid den tidpunkt och på det sätt som accepteras för denna typ av paket. Om Kunden upptäcker förlust eller skada till produkten som skapats vid tidpunkten för produkttransporten är de skyldiga att utföra alla åtgärder som behövs och behövs för att fastställa kurirens ansvar.
                            7. Säljaren informerar om att, i enlighet med artikel 558 § 1 i civillagen, ska garantiansvaret för produkten som gäller för kunden som inte är en konsument uteslutas. .
                            8. Säljarens ansvar är begränsat inom ett anspråk, och för alla anspråk totalt, till det betalda beloppet. Säljaren är endast ansvarig för typiska skador som är förutsägbara vid tidpunkten för ingående av avtalet, och ska inte vara ansvarig för förlorade förmåner.
                            9. Alla tvister mellan onlinebutiken och Kunden som inte är konsument ska avgöras av en domstol som är tillämplig för säljarens säte.< /li>

                         §14 Slutbestämmelser

                         1. Onlinebutiken respekterar alla Kundrättigheter som anges i tillämpliga lagbestämmelser.
                         2. Om den tillämpliga lagen innehåller bestämmelser som är mer fördelaktiga för kunderna än de som ingår i dessa villkor, ska de tillämpliga bestämmelserna i villkoren vara direkt ersätts med specifika normer i tillämplig lag och är samtidigt bindande för onlinebutiken.
                         3. Allt innehåll som läggs upp på webbshoppens webbplats (inklusive all grafik, texter, sidlayout och logotyper) använder skydd avsett för upphovsrätt och är säljarens exklusiva egendom. Användning av detta innehåll utan säljarens skriftliga medgivande ska resultera i civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.
                         4. Butiksägaren, som personuppgiftsadministratör, informerar dig om att:

                         • att tillhandahålla personuppgifter är alltid frivilligt, men det är nödvändigt för att utföra ordern;
                         • en person som tillhandahåller sina personuppgifter har en obegränsad rätt att få tillgång till alla sina uppgifter och korrigera dem, radera dem (rätten att bli glömda), begränsa hur data behandlas, rätten att överföra data, rätten att när som helst vägra samtycket utan att det påverkar efterlevnaden av behandlingslagen; data kan dock delas med lämpliga offentliga myndigheter i en situation när en lämplig reglering kräver det.
                         • Grunden för behandling av personuppgifter ska vara art. 6 § 1 punkt a) och innehållet i den allmänna förordningen om dataskydd;
                         • personuppgifter ska lagras och behandlas under den period som krävs för att slutföra orderhantering och utförande, dock inte längre än 3 år (2 år utgör en reklamationsperiod och 1 år för andra eventuella krav och speciella situationer )
                         • en person som delar sina personuppgifter har rätt att lämna in ett klagomål till GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, The Inspector General for Protection of Personal Data) när de beslutar att behandlingen av personuppgifter relaterade till orderutförande bryter mot bestämmelserna i den allmänna förordningen om personuppgiftsskydd av den 27 april 2016 r.;”

                         1. Inom ramen för behandlingen av personuppgifter i denna butik har Europeiska kommissionen inte med sina beslut godkänt någon lämplig skyddsnivå, men uppgifterna ska vara ordentligt säkrade med IT/rättsliga åtgärder och lösningar
                         2. Din data ska behandlas på ett automatiserat sätt, även i form av profilering.
                         3. För de återstående ärenden som inte regleras med bestämmelserna i dessa användarvillkor, ska tillämpliga bestämmelser i polsk lag gälla:

                         1. Lag av den 2 mars 2000 om skydd av vissa konsumenträttigheter och ansvar för skada orsakad av en farlig produkt (Journal of Laws 2000 nr 22 punkt 271, med ändringar).
                         2. Lag av den 27 juli 2002 om särskilda villkor för konsumentförsäljning och om ändring av civillagen (Journal of Laws 2002 nr 141, punkt 1176, med ändringar);
                         3. Lag av den 23 april 1964 civillagen (Journal of Laws 1964 nr 16 punkt 93, med ändringar);
                         4. Lag av den 29 augusti 1997 om skydd av personuppgifter (Journal of Laws 2002 nr 101 punkt 926, med ändringar);
                         5. Lag av den 18 juli 2002 om tillhandahållande av elektroniska tjänster (Journal of Laws 2013 punkt 1422);
                         6. Lag av den 30 juni 2000 Industriell äganderätt (Journal of Laws 2001 nr 49 punkt 508, med ändringar);
                         7. Lag av den 4 februari 1994 om upphovsrätt och närstående rättigheter (Journal of Laws 2006 nr 90 punkt 631, med ändringar),
                         8. Lag av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter (Journal of Laws 2014, punkt 827)

                         1. De ändrade Villkoren är bindande för Kunderna om de krav som anges i art. 384 i Civil Code är uppfyllda (dvs. Kunden har blivit korrekt informerad om ändringarna).
                         2. Säljaren förbehåller sig rätten att införa ändringar i användarvillkoren av viktiga skäl, det vill säga:

                         1. ändring av lagens bestämmelser;
                         2. ändring av betalningsmetoder och leveranser;
                         3. ändring i valutaväxlingen;
                         4. förändring av hur elektroniska tjänster och utförs, i enlighet med villkoren,
                         5. ändring av säljarens information, inklusive e-postadress och telefonnummer.

                         1. Ändringar i villkoren påverkar inte de redan gjorda och utförda beställningarna; i deras fall ska de villkor och villkor som gäller vid tidpunkten för beställningen gälla. Säljaren ska informera om den avsedda förändringen på butikens webbplats minst 30 dagar tidigare. Om de ändrade villkoren inte accepteras kan tjänsteanvändare säga upp avtalet med omedelbar verkan inom 30 dagar från mottagandet av meddelandet.
                         2. Tvister som härrör från tillhandahållande av tjänster baserade på dessa villkor ska lösas av en gemensam domstol som väljs av kunden som samtidigt är konsument, i enlighet med tillämpliga bestämmelser i polsk lag.
                         3. Bilagorna till användarvillkoren utgör en integrerad del av dokumentet.
                         4. Försäljningsavtal ingås på polska, med dess innehåll i enlighet med villkoren.
                         5. Kunder i ovannämnda butik kan när som helst komma åt dessa villkor genom att använda en länk som finns på webbplatsen för huvudtjänsten och välja och skriva ut detta dokument, men kommersiell användning ska skyddas av LEGATO legal office.
                         6. Villkoren träder i kraft den …………………….

                         Anmärkning om upphovsrätt gällande försäljningsvillkoren


                         Ägaren av all materialupphovsrätt till modellen för dessa användarvillkor är LEGATO advokatbyrå, som har tilldelat denna butik en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda dessa försäljningsvillkor för ändamål som är relaterade till butikens egna kommersiella onlineaktivitet, och sprider sig med sitt skydd till ovan nämnda dokument under avtalets löptid. Det är förbjudet att kopiera och sprida modellen av dessa villkor utan samtycke från LEGATO advokatbyrå och sådana åtgärder kan vara föremål för både civilrättsligt och straffrättsligt ansvar. Onlinesäljare kan lära sig mer om möjligheten att använda modellen av dessa villkor och villkor för försäljning på http://www.kancelaria-legato.pl/